Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), DEVINSSI, SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit DEVINSSI, SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable del tractament

Denominació: DEVINSSI, SL

CIF: B43737352

Adreça: Carrer de Les Valls, 14, Gratallops, Tarragona

Telèfon: +34 977.839.523

Correu electrònic: jrocadevinssi.com

Finalitat del tractament

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants del web de DEVINSSI, SL o pel seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de DEVINSSI, SL, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels Usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els Usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament

  • Relació contractual: És la que s’aplica quan compreu un dels nostres productes o contracteu algun dels nostres serveis.
  • Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegeu i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
  • El vostre consentiment: Si sou usuari del nostre Lloc Web, mitjançant la marcació de la casella que figura al formulari de contacte, ens autoritzeu que us trametem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris

No cedim les vostres dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la vostra informació personal a altres entitats, us demanarem prèviament el vostre permís a través d’opcions clares que us permetran decidir sobre això.

Conservació

Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, DEVINSSI, SL conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vosaltres, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les vostres dades seran inaccessibles per DEVINSSI, SL, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vosaltres feu de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzeu al nostre Lloc Web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-les per verificar el seu compliment.

Els vostres drets

Us informem que podreu exercir els següents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb elles.
  • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.
  • Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal).
  • Dret de limitació del tractament de les vostres dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició al tractament de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. DEVINSSI, SL deixarà de tractar les vostres dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.
  • Dret a revocar el consentiment atorgat a DEVINSSI, SL.

Per exercitar els vostres drets, podeu fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment contactant amb nosaltres a l’adreça de DEVINSSI, SL, adjuntant còpia del vostre DNI.

Tutela de drets

En cas que entengueu que els vostres drets han estat desatesos per la nostra entitat, podeu formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es

Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions

DEVINSSI, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.

Actualitzat el 18 d’abril de 2020.

Aquesta web és sobre vi.

Declaro, sota la meva pròpia responsabilitat,
complir amb l'edat mínima legal per consumir alcohol
i responc de manera exclusiva de la veracitat
d'aquesta declaració.